ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

 • firma Hotel U Kapličky s.r.o. se sídlem na adrese Budějovická 2440, Písek, registrována pod identifikačním číslem 28068378 (společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 15376, (dále jen jako „Hotel“)
 • objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“)

Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

 • Rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné písemně, tj. emailem, telefonicky nebo v recepci Hotelu
 • Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Hotel písemně potvrdí Hostovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.
 • Není-li v potvrzení rezervace uvedeno jinak, rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
 • V případě, že Hotel nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v předchozím bodu, Hotel nemusí ubytování a služby poskytnout.
 • Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany.

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak.
 • V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10 %. Městský poplatek ve výši 20 Kč/osoba na noc není zahrnut v ceně ubytování.
 • Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.
 • Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.
 • Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 • Ubytování je možné uhradit v hotovosti, akceptujeme měnu CZK a EUR. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK. Hotel přijímá karty VISA, EC, Maestro, JCB, AMEX, Diners club.
 • Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.
 • Hotel si vyhrazuje právo vyžadovat kreditní nebo debetní kartu a předautorizovat odpovídající částku za případné škody na majetku.
 • V případě tzv. nevratných rezervací si Hotel účtuje pobyt v plně výši v den provedení rezervace
 • V případě rezervací s možností storna je Host oprávněn stornovat svou rezervaci min. 24 hodin před příjezdem tj. do 23:59 předchozího dne 1. noci rezervovaného termínu.
 • V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Hotel je oprávněn účtovat náklady na 1. noc pobytu, pokud není stanoveno jinak.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

 • Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor
 • Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena hotelem.
 • Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava.
 • Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb Hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Hotel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.
 • Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Hotel neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu hotelu
 • Doba přihlášení do hotelu je od 14:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Hotelem.
 • Doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné pouze po dohodě s Hotelem.
 • Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Hotel, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 100 EUR za vyčištění pokoje či prostor Hotelu. Kouření je možné pouze před Hotelem k místě tomu vyhrazeným.
 • V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážné porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutou, v nutných případech volat policii ČR.
 • Psi mohou být ubytováni na základě potvrzení Hotelu za poplatek 200 Kč.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

 • Hotel je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Hotelu.
 • V případě, že Hotel nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Hotel má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 • Tyto podmínky jsou platné od 1.11. 2021 a Hotel si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.
 • Hotel shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.